Projekty

chemon_logoÚzemí Moravskoslezského kraje je charakteristické průmyslovými komplexy, na jejichž činnost je vázána řada objektů a zařízení nakládajících s nebezpečnými látkami. Možné havárie s úniky nebezpečných chemických látek a směsí ohrožují lidské životy a zdraví.
V okolí vytypovaných provozovatelů na území kraje je vybudován systém vyrozumění, varování a chemického monitoringu, který je provozován Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Systém výrazně zvyšuje bezpečnost devíti hustě osídlených zranitelných oblastí v okolí:

 • BorsodChem MCHZ
 • Mlékárna Kunín, provozovna Martinov
 • Zimní stadion Sareza, Ostrava-Poruba
 • Zimní stadion ČEZ Aréna, Ostrava–Vítkovice
 • Zimní stadion Havířov
 • Zimní stadion Studénka
 • Zimní stadion Kopřivnice
 • Zimní stadion Opava
 • Bidvest Opava

Na těchto uvedených provozech jsou instalována čidla ovládající nová automatická stabilní skrápěcí zařízení (absorpční pračky a skrápěcí monitory).
stabilní skrápěcí zařízení absorpční pračka
Instalovaná skrápěcí zařízení dokážou snížit množství toxických látek, které při havárii unikají do ovzduší a bezprostředně ohrožují lidské životy a zdraví. V okolí zdrojů rizik je dále instalováno 37 ks čidel, které snímají havarijní koncentrace toxického amoniaku a údaje přenášejí s využitím infrastruktury jednotného systému varování a vyrozumění na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
čidloV případě překročení nastavených koncentrací na čidlech je neprodleně automaticky vyrozuměno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Složky integrovaného záchranného systému začínají řešit havárii „únik nebezpečných látek“. Občané v jednotlivých zónách ohroženi budou varování sirénami signálem „všeobecná výstraha“.
Více informací o chemických haváriích a žádoucím chování obyvatelstva při chemické havárii je obsaženo v informačních materiálech:

terminalDo systému je mimo tyto provozovatele zahrnuto rovněž 18 ohrožených významných objektů (převážně školských, zdravotnických a sociálních zařízení).
V ohrožených významných objektech jsou instalovány terminály vizuálně akustické signalizace. Tyto terminály zajišťují vyrozumění o havárii a informují o zásadách žádoucího chování osazenstva významných objektů.

Systém vznikl v rámci projektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava a byl spolufinancován z prostředků operačního programu Životní prostředí. Jedná se o projekty

 • Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy.
 • Snižování rizik při potenciální havárii s nebezpečnou látkou v městských environmentech Moravskoslezského kraje, CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON.

Prioritou ochrany lidských životů a zdraví při chemických havárií je včas varovaný a dobře informovaný občan.
Realizací tohoto doposud ojedinělého projektu došlo k výraznému zvýšení efektivity rozhodování a řízení a ke snížení časové a organizační náročnosti přijímaných opatření nejen při realizaci záchranných a likvidačních prací při chemické havárií, ale hlavně v oblasti přípravy a ochrany obyvatelstva.

Další informace můžete získat dotazem na adrese: chemon@hzsmsk.cz.

Comments are closed.