Opatření u provozovatelů

Na systému prevence a snižování možnosti vzniku chemických havárií spolu s opatřeními ke snižování následků a zvládání havarijních stavů se spolupodílejí provozovatelé zdrojů rizik a orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému.

Bezpečnost provozů nakládajících s nebezpečnými látkami je dána v řadě právních předpisů, na základě kterých provozovatelé zejména:

  • zajišťují pravidelné revize a kontroly zařízení,
  • zpracovávají dokumentaci havarijního plánování pro objekt,
  • dodržují zásady požární ochrany, ochrany zdraví a životního prostředí a havarijní připravenosti,
  • organizují přípravu a školení obsluhy,
  • provozují zařízení k zamezení šíření nebezpečných látek,
  • v případě havárie se podílejí na její likvidaci.

Řada provozovatelů navíc nad rámec realizuje aktivity, které přispívají k minimalizaci rizika a k zvýšení povědomí obyvatelstva o provozované činnosti a souvisejících rizicích. K deklarování vyšší úrovně bezpečnosti si provozovatelé nechávají certifikovat systémy řízení, jejichž součástí je rovněž bezpečnost a havarijní plánování.
Nad svou legislativní povinnost řada provozovatelů např.:

  • spolupodílí se na realizaci opatření k zajištění vyšší bezpečnosti území,
  • aktivně se účastní na organizaci a přípravě cvičení havarijní připravenosti,
  • zveřejňuje informace na internetu,
  • organizuje dny otevřených dveří pro veřejnost.

Comments are closed.