Zóny havarijního plánování a zóny ohrožení

V Moravskoslezském kraji jsou stovky objektů a zařízení nakládajících s nebezpečnými látkami, které jsou zdrojem rizik souvisejících s potenciálními technologickými haváriemi a úniky nebezpečných látek do okolí. Jedná se o provozovatele zařazené do tzv. skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií a další subjekty nakládajícími se stlačenými nebo zkapalněnými toxickými plyny.

V MSK je 9 provozovatelů, pro které je, dle platné legislativy, stanovena zóna havarijního plánování a vypracován vnější havarijní plán. Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie. HZS MSK zpracoval pro území zón havarijního plánování vnější havarijní plány, které byly schváleny příslušnými starosty obcí s rozšířenou působností, případně hejtmanem Moravskoslezského kraje.
Provozovatelé, pro které je stanovena zóna havarijního plánování a vypracován vnitřní havarijní plán:

 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • Biocel Paskov a.s.
 • BOCHEMIE, a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • ČEPRO, a.s., Sklad Sedlnice
 • OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda
 • PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Pro obyvatelstvo v ZHP vydává krajský úřad informační materiály, které informují o potenciálním ohrožení, způsobech varování a žádoucím chování občanů v případě vzniku havárie.
Informace pro obyvatelstva v jednotlivých zónách havarijního plánování – odkaz na samostatný článek.
Další ohrožující objekty v MSK byly selektovány na základě posuzování rizik. Jejich selekce byla provedena nejen na základě posouzení toxicity a množství nebezpečné látky, ale rovněž zranitelnosti lokality. Vytypované zdroje rizik jsou především technologie, ve kterých se používá amoniak jako chladící médium (např. zimní stadiony, mrazírny, mlékárny). Typickým představitelem zdroje environmentálních rizik popsaného typu jsou zimní stadiony. Vytypované objekty byly zahrnuty do HP MSK, který projednala na svém zasedání Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje, a následně schválil hejtman Moravskoslezského kraje.

 • ArcelorMittal Ostrava
 • BorsodChem MCHZ
 • Bidvest Czech Republic
 • Biocel Paskov
 • Bochemie
 • Čepro, sklad Sedlnice
 • ČEZ Aréna
 • ČEZ Energetické služby
 • Den Braven
 • Erdrich Umformtechnik
 • Třinecké železárny
 • Explosia Krmelín
 • Primaplyn, Krnov
 • Masokombinát Krásno
 • Mlékárna Martinov
 • OKK Koksovny, koksovna Svooda
 • Ostravské vodárny a kanalizace
 • Pivovar Ostravar
 • PPG Polifarb Cieszyn S.A. (Polská republika)
 • Primagas, plnírna Horní Suchá
 • Pivovar Radegast
 • Zimní stadion SAREZA
 • Úpravna vody Vítkov-Podhradí
 • Ledová plocha Bruntál
 • Zimní stadion Český Těšín
 • Zimní stadion Havířov
 • Zimní stadión Horní Benešov
 • Zimní stadion Kopřivnice
 • Zimní stadion Krnov
 • Zimní stadion Nový Jičín
 • Zimní stadion Opava
 • Zimní stadion Orlová
 • Ledová plocha Rýmařov
 • Zimní stadion Studénka
 • Zimní stadion Třinec

Uvedené zdroje rizik jsou situovány v intravilánech měst a obcí, v blízkosti hustě osídlených oblastí. Masivní únik zkapalněného toxického plynu (amoniaku či chloru) při případné technologické havárii na každém z uvedených zařízení má vysoký potenciál ohrozit lidské životy a zdraví.

Comments are closed.