Nebezpečné látky v Moravskoslezském kraji

Nejužívanějšími nebezpečnými látkami v Moravskoslezském kraji jsou amoniak, chlor, oxid siřičitý, hutní plyny, LPG, benzín a nafta.

Provozovatelé zdrojů rizik jsou dle množství a druhu skladovaných chemických látek a směsí dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zařazeni do skupin: skupina B, skupina A, nezařazeni.
V okolí provozovatelů zařazených do skupiny B je stanovena zóna havarijního plánování a pro účely plánování opatření pro likvidaci havárie a ochranu obyvatelstva v zóně havarijního plánování je zpracován vnější havarijní plán.
Zóny havarijního plánování v kraji – odkaz na samostatný článek
Provozovatelé zařazeni do skupiny A nebo B v MSK – odkaz na náš web tabulka
Nezařazení provozovatelé jsou především objekty skladující nebezpečné látky amoniak, chlór v objektech (zimní stadiony, pivovary, koupaliště, sklady, masokombináty apod.) v prostoru měst Břidličná, Krnov, Frýdek – Místek, Paskov, Třinec, Bohumín, Stonava, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Studénka, Kopřivnice, Opava, Komárov, Ostrava. Dále pak se jedná o objekty skladující ropné produkty a látky zejména čerpací stanice pohonných hmot v Moravskoslezském kraji apod.

Amoniak (čpavek)

Výskyt Používá se jako chladící médium v přímých okruzích chlazení na zimních stadionech a v potravinářském průmyslu, v chemickém průmyslu k výrobě kyseliny dusičné a výrobě dusíkatých hnojiv, herbicidů, dále je důležitým palivem v raketové technice a surovinou při výrobě pěnových polymerů a ochraně proti korozi v parovodních rozvodech.
Vlastnosti Amoniak je zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku. Zkapalněný amoniak se při úniku chová jako plyn těžší než vzduch, v bezprostřední blízkosti zdroje úniku se šíří při zemi a může vytvářet bílý mrak.

Identifikační tabulka a Piktogramy

Chlor

Výskyt Používá se k úpravě pitné vody, k výrobě dezinfekčních přípravků, rozpouštědel, PVC, dále k bělení celulosy a textilií.
Vlastnosti Zkapalněný nažloutlý dráždivý plyn, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku. Kapalný chlor způsobuje poleptání kůže a poškození očí. Chlor je těžší než vzduch, při úniku se šíří při zemi.

chlor

Hutní plyny

Výskyt Vznikají jako vedlejší produkt v hutním průmyslu při výrobě koksu (koksárenský plyn), oceli (konvertorový plyn) a na vysokých pecích (vysokopecní plyn). Využívají se jako palivo zpětně v hutním průmyslu.
Vlastnosti Bezbarvé směsi plynů s obsahem oxidu uhelnatého jako toxické složky a vodíku a metanu jako složky hořlavé. Vysoce hořlavé a toxické látky, snadno se vznítí při všech teplotách, které tvoří výbušné směsi se vzduchem. Koksárenský a vysokopecní plyn je lehčí než vzduch, při havárii bude vstoupat vzhůru, konvertorový plyn je těžší než vzduch, který se při havárii bude držet při zemi.

hutni_plyny

LPG (zkapalněný ropný plyn)

Výskyt Používá se jako palivo.
Vlastnosti Směs zkapalněných uhlovodíků, převážně propanu a butanu. Vysoce hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách, tvoří výbušné směsi se vzduchem. Zdravotně mírně nebezpečná. Kapalina přechází rychle do plynného stavu za vzniku studené mlhy a výbušných směsí. Mlha je těžší než vzduch.

lpg

Benzín

Výskyt Používá se jako palivo.
Vlastnosti Směs kapalných uhlovodíků. Vysoce hořlavá kapalina, snadno vznětlivá, toxická pro vodní organismy, může vyvolat rakovinu, dráždí kůži. Vdechování par způsobuje ospalost a závratě. Benzín je lehčí než voda, při úniku do životního prostředí plave na hladině, havárii lze likvidovat nornými stěnami.

benzin

Nafta

Výskyt Používá se jako palivo.
Vlastnosti Směs zkapalněných uhlovodíků. Hořlavá kapalina, toxická pro vodní organismy, může vyvolat rakovinu, dráždí kůži. Vdechování par způsobuje ospalost a závratě. Nafta je lehčí než voda, při úniku do životního prostředí plave na hladině, havárii lze likvidovat nornými stěnami.

nafta

Oxid siřičitý

Výskyt Používá se pro výrobu kyseliny sírové, dále k bělení a desinfekci či jako konzervační činidlo. Oxid siřičitý znečišťuje ovzduší jako vedlejší produkt při spalování.
Vlastnosti Zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný způsobuje poleptání kůže a poškození očí. Zkapalněný oxid siřičitý je těžší než vzduch, po úniku se šíří při zemi.

oxid_siricity

Fosgen

Výskyt Používá se k výrobě chlorovaných derivátů. Do ovzduší může unikat jako vedlejší produkt při spalování chlorovaných uhlovodíků.
Vlastnosti Zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný způsobuje poleptání kůže a poškození očí. Zkapalněný fosgen je těžší než vzduch, po úniku se šíří při zemi.

fosgen

Comments are closed.