Co nás ohrožuje?

2

 • Nebezpečné látky kolem nás
  K únikům nebezpečných látek dochází v průmyslových podnicích, při silniční, železniční či lodní dopravě, ze skládek, starých ekologických zátěží, potrubních rozvodů, příčinou úniků mohou být rovněž teroristické útoky. Nevhodné zacházení s nebezpečnými látkami může ohrozit lidské zdraví a život, životního prostředí nebo majetek.
 • Označování nebezpečných látek
  Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb.
 • Nebezpečné látky v MSK
  Nejužívanějšími nebezpečnými látkami v Moravskoslezském kraji jsou amoniak, chlor, oxid siřičitý, hutní plyny, LPG, benzín a nafta.
 • Zóny havarijního plánování a zóny ohrožení
  V Moravskoslezském kraji jsou stovky objektů a zařízení nakládajících s nebezpečnými látkami, které jsou zdrojem rizik souvisejících s potenciálními technologickými haváriemi a úniky nebezpečných látek do okolí. Jedná se o provozovatele zařazené do tzv. skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií a další subjekty nakládajícími se stlačenými nebo zkapalněnými toxickými plyny.

Comments are closed.